ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle bestellingen en aanbiedingen van KaartjeGeluk zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

KaartjeGeluk is onderdeel van ADC Wihabo bv, hierna te noemen KaartjeGeluk, gevestigd aan de Heesterseweg 13, 5386 KT in Geffen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90373855. KaartjeGeluk is op alle werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (073) 534 07 18 en per mail via info@kaartjegeluk.nl. Ook is er de mogelijkheid om tijdens deze uren binnen te lopen bij ADC Wihabo. Op KaartjeGeluk.nl kunnen bezoekers kaartjes, posters, sluitstickers, etiketten en enveloppen bestellen en laten verzenden. 
De ontwerpen worden gedrukt op de digitale drukpersen van ADC Wihabo.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KaartjeGeluk en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en KaartjeGeluk. 
2. Het doen van een bestelling houdt in dat je deze algemene voorwaarden accepteert.

Artikel 3 - Het aanbod
1. De aanbiedingen die KaartjeGeluk doet zijn vrijblijvend. KaartjeGeluk behoudt zich het recht om prijzen met directe ingang te wijzigen.
2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door KaartjeGeluk.
3. KaartjeGeluk mag bestellingen weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering verbinden.


Artikel 4 - Prijzen en betalingen
1. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro's en inclusief BTW, maar exclusief enveloppen en verzendkosten.

2. Je kunt bij KaartjeGeluk betalen met iDeal, Giropay, SOFORT Banking en Mister Cash.
3. De prijzen worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
4. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er is betaald via het aangesloten betaalplatform.
6. Als de prijzen stijgen, dan heb je recht op de prijs die bekend was wanneer je jouw bestelling officieel hebt geregistreerd bij KaartjeGeluk. Je dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen. Het verschil kun je reclameren bij KaartjeGeluk; info@kaartjegeluk.nl  waarvoor je binnen 2 weken een creditnota ontvangt.


Artikel 5 - Levering
1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan PostNL.
2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van PostNL van toepassing.
3. De bestellingen worden uitgevoerd op de door jouw aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren. 
5. KaartjeGeluk is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
6. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
7. Levering geschiedt naar het bij de bestelling door jouw opgegeven adres. KaartjeGeluk is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer dit adres is veranderd.
8. KaartjeGeluk heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
9. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de producten gaat op jou over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
2. Het risico van de producten gaat op jou over op het moment van aflevering.
3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij KaartjeGeluk en/of de betreffende illustrator.

Artikel 7 - Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van KaartjeGeluk en eventuele leveranciers en dienen door de klant te worden gerespecteerd.
2. KaartjeGeluk maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. KaartjeGeluk garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
3. Indien je van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kun je dit schriftelijk melden aan KaartjeGeluk, Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen.
4. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van KaartjeGeluk en de betreffende illustrator en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. KaartjeGeluk behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
5. Wanneer je via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaadt, ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.


Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid
1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dien je dit binnen 3 dagen via mail aan ons door te geven, ondersteund door duidelijke foto's.
2. KaartjeGeluk heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan KaartjeGeluk niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.

Artikel 9 - Bestellingen / communicatie
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en medelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en KaartjeGeluk en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met KaartjeGeluk, is KaartjeGeluk niet aansprakelijk.

Artikel 10 - Overmacht
1. In geval van overmacht heeft KaartjeGeluk het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat KaartjeGeluk verplicht is tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan KaartjeGeluk kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 11 - Diversen
1. Wanneer KaartjeGeluk de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

Artikel 12 - Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van ADC Wihabo bv - KaartjeGeluk. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van ADC Wihabo bv - KaartjeGeluk. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan KaartjeGeluk.

Privacy Verklaring

Voor het afrekenen en correct verzenden van je bestelling heeft KaartjeGeluk een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. KaartjeGeluk gaat heel zorgvuldig met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden. Het doorgeven van betaalgegevens gaat altijd via beveiligde pagina's.


Officiële prijzen

De prijzen die in deze tabel staan, zijn de enige juiste en toepasbare. Bij reken- of typefouten in de site kan achteraf op deze prijzen worden teruggevallen.